1. Předmět Všeobecných podmínek
1.1 Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smluv uzavřených mezi poskytovatelem a uživatelem. Vystaví-li uživatel objednávku, souhlasí s Všeobecnými podmínkami, není-li v objednávce uvedeno jinak.

2. Definice pojmů
2.1 Definice pojmů pro účely Všeobecných podmínek a dalších navazujících dokumentů:
2.1.1 „Ceník služeb“ je dokument poskytovatele, ve kterém jsou k příslušným službám uvedeny ceny a podmínky pro stanovení cen služeb a případně i ceny se službami spojených jiných plnění poskytovatele.
2.1.2 „Poskytovatel“ je společnost Informica, s.r.o., která je majitelem a provozovatelem serverů s obchodním názvem CEBIN, které poskytují servis pro zajištění veřejných informačních služeb zákazníků (dále jen „Uživatel“) na internetu. Poskytovatel je výrobcem software pod označením CEBIN, který je určen zejména ke správě obsahu www stránek.
2.1.3 „Služba“ je služba poskytovaná poskytovatelem na základě smlouvy a příslušné Specifikace služby sjednané mezi poskytovatelem a uživatelem. Součástí služby může být i ve smlouvě či specifikaci služby dohodnuté poskytnutí jiné služby nebo zhotovení díla. Zejména se jedná o tyto služby:
a) tvorba www stránek (dále jen „Stránky“),
b) poskytování licencí k užívání softwarových produktů, ke kterým vlastní Poskytovatel autorská práva (dále jen „Softwarový produkt“), zejména modulů informačního systému  CEBIN,
c) zřizování internetových domén,
d) zajišťování provozu Stránek uživatele na internetovém serveru (dále jen „Webhosting“),
e) zajišťování provozu e-mailových schránek uživatele pro příjem elektronické pošty (dále jen „E-mail“),
f) tvorba software na zakázku (dále jen „Software“),
2.1.4 „Smlouva“ je příslušná Smlouva o poskytování služeb, uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem, nebo též akceptovaná Objednávka služby.
2.1.5 „Specifikace služby“ je smluvní dokument, který je přílohou smlouvy, a ve kterém jsou uvedeny zejména technické náležitosti poskytování příslušné služby, ceny příslušné služby, harmonogram prací, postup schvalování a další stanovené údaje. U vybraných služeb jsou takové náležitosti a údaje uvedeny přímo v uzavřené smlouvě. V těchto případech je pojem Specifikace služby užívaný v těchto Všeobecných podmínkách a v dalších dokumentech uvedených v bodu 18.3 těchto Všeobecných podmínek shodný s termínem smlouva.
2.1.6 „Uživatel“ je každý, kdo splnil podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami a který má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu.
2.1.7 „Všeobecné podmínky“ jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb, vydané poskytovatelem v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

3. Platnost a účinnost smlouvy
3.1 Postup při uzavírání smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Smlouva může být uzavřena písemně, elektronicky - buď e-mailem nebo uživatelovým vyplněním a potvrzením webového formuláře poskytovatele, nebo ústně při telefonickém rozhovoru uživatele s operátorem kontaktního centra poskytovatele.
3.2 Smlouva a/nebo Specifikace služby nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce poskytovatele a oprávněného zástupce uživatele, dnem potvrzení objednávky uživatele poskytovatelem, dnem potvrzení webového formuláře poskytovatele uživatelem nebo dnem telefonického uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zřízení první služby dle příslušné smlouvy, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Specifikace služby nabývá účinnosti dnem zřízení příslušné služby, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

4. Práva a povinnosti poskytovatele
4.1 Poskytovatel je oprávněn:
4.1.1 požadovat po uživateli doložení údajů nezbytných pro uzavření smlouvy;
4.1.2 jednostranně měnit Všeobecné podmínky, Specifikace služby a Ceník služeb;
4.1.3 omezit poskytování služby po nezbytně nutnou dobu ze závažných důvodů uvedených dále;
4.1.4 nepřijmout změnu smlouvy požadovanou uživatelem, pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se uživatel takovou změnou snaží obejít některá ustanovení smlouvy, zejména pokud by požadovaná změna obcházela smysl ustanovení bodu 12.2.3 těchto Všeobecných podmínek týkajícího se vyúčtování jednorázového storna v případě nedodržení minimální doby užívání služby ze strany uživatele.
4.2 Poskytovatel se zavazuje:
4.2.1 zřídit uživateli službu za podmínek a v termínech stanovených smlouvou a nepřetržitě tuto službu poskytovat za podmínek a v cenách stanovených smlouvou, s výjimkou případů dále uvedených;
4.2.2 umožnit uživateli seznámit se s platným zněním Všeobecných podmínek, Specifikací služby a Ceníkem služeb;
4.2.3 informovat uživatele o podstatných změnách Všeobecných podmínek, Specifikace služby, Ceníku služeb, a to elektronickou formou (e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách poskytovatele www.cebin.cz);
4.2.4 pokud podstatné změny smluvních podmínek v dokumentech uvedených v předchozím bodu představují pro uživatele zhoršení podmínek, je poskytovatel povinen informovat o nich uživatele nejméně jeden (1) měsíc před nabytím jejich účinnosti a současně též o právu uživatele vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu bez sankce v případě, že uživatel nebude změny smluvních podmínek akceptovat;
4.2.5 v případech změn Všeobecných podmínek, které nezhoršují smluvní podmínky uživatele, je poskytovatel povinen informovat uživatele elektronickou formou (e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách poskytovatele www. cebin.cz) o změnách nejméně sedm (7) dní před účinností jejich změn. Obě smluvní strany souhlasí, že veškeré změněné dokumenty, kdy změny nevedou ke zhoršení smluvních podmínek uživatele, nabývají platnosti dnem v nich uvedeným, a to bez ohledu na jakoukoliv nutnou akceptaci ze strany uživatele.
4.2.6 realizovat přijatou změnu smlouvy, požadovanou uživatelem, oboustranně potvrzenou na příslušném dodatku smlouvy nebo ve Specifikaci služby ve sjednané lhůtě;
4.2.7 odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na svém elektronickém v souladu s bodem 8. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo jeho elektronické komunikační zařízení zejména za závady telekomunikačních okruhů provozovaných jinými subjekty; poskytovatel nenese odpovědnost za datovou bezpečnost uživatelova informačního systému, za zařízení a software pro přístup k internetu. Rovněž není zodpovědný za obsah informací zveřejňovaných prostřednictvím internetu jinými subjekty. Též neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce systému uživatele nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu internetu.
4.2.8 informovat uživatele o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu známy.

5. Práva a povinnosti uživatele
5.1 Uživatel je oprávněn:
5.1.1 užívat službu v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy;
5.1.2 požádat o změnu smlouvy;
5.1.3 obracet se se svými připomínkami a žádostmi na kontaktní centrum;
5.1.4 uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě služby a účtované ceně.
5.2 Uživatel se zavazuje:
5.2.1 užívat službu pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnou smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, Specifikací služby a písemnými návody a pokyny poskytovatele;
5.2.2 řádně a včas platit za poskytnuté služby dle příslušné smlouvy nebo platného Ceníku služby v době poskytnutí služby;
5.2.3 neužívat službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména neuskutečňovat činnosti uvedené dále v bodě 12.4.2;
5.2.4 neprodleně ohlásit poskytovateli všechny sobě známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby, zejména závady v poskytování služby;
5.2.5 předložit poskytovateli úplné, pravdivé a přesné identifikační údaje a další informace nutné pro poskytnutí služby a oznamovat písemně po celou dobu účinnosti smlouvy změnu svých identifikačních údajů; uživatel, je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, je povinen oznámit poskytovateli změnu obchodní firmy, popř. jména a příjmení, změnu sídla nebo místa podnikání, změnu IČ, změnu právní formy, případy přeměny společnosti dle zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, případy uvedené v bodu 16.11 těchto Všeobecných podmínek a změnu fakturační adresy; uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen oznámit poskytovateli změnu jména a příjmení, změnu adresy trvalého bydliště (pobytu) či fakturační adresy. Změny je uživatel povinen oznámit poskytovateli do sedmi (7) pracovních dnů ode dne uskutečnění takové změny; v případě nesplnění povinnosti uvedené v tomto bodu ze strany uživatele, nese uživatel odpovědnost za vzniklou škodu.
5.2.6 nepřevádět vlastní práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele;
5.2.7 umožnit ze závažných důvodů osobám, pověřeným poskytovatelem, přístup k elektronickým komunikačním zařízením instalovaným poskytovatelem (např. odstranění poruchy nebo závady, výměna elektronického zařízení, nutná údržba atd.) a umožnit jim přístup do prostor, předem určených dle Specifikace služby, z důvodů zřízení, změny nebo ukončení poskytování služby;
5.2.8 neposkytovat příslušné služby třetím osobám, pokud nemá uživatel písemný souhlas poskytovatele;
5.2.9 vrátit veškerá zařízení poskytnutá uživateli poskytovatelem při ukončení smlouvy, popř. jednotlivé služby, nebo na písemnou žádost poskytovatele;
5.2.10 předložit poskytovateli na jeho žádost dokumenty, potvrzující jeho důvěryhodnost a solventnost;
5.2.11 užívat ochranných známek poskytovatele pouze v souvislosti s užíváním služeb poskytovatele, způsobem nesnižujícím jejich hodnotu a v souladu se závaznými právními předpisy.

6. Cena a platební podmínky
6.1 Ceny za poskytnuté služby a podrobnosti, týkající se způsobu jejich účtování a placení, jsou uvedeny v příslušné smlouvě nebo v Ceníku služeb určeném ve smlouvě. Aktuální Ceníky služeb jsou uživateli k dispozici na všech kontaktních místech poskytovatele. Poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy na poskytování služby či poskytnutí odpovídajícího zajištění k vyrovnání existujících pohledávek za uživatelem.
6.2 Poskytovatel vystaví uživateli na začátku každého zúčtovacího období základní vyúčtování, k úhradě částky za služby poskytnuté v uvedeném zúčtovacím období a vyúčtování doručí uživateli do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne počátku zúčtovacího období. Takové vyúčtování bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu.
6.3 Splatnost vyúčtování je čtrnáct (14) kalendářních dnů od data vystavení, pokud se poskytovatel a uživatel nedohodli jinak. Úhrada je provedena dnem připsání dlužné částky na účet poskytovatele. Neuhradí-li uživatel vyúčtované částky do data splatnosti příslušného vyúčtování, je uživatel v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby. Uživatel se zavazuje při úhradě vyúčtovaných služeb bankovním převodem uvádět vždy číslo faktury – daňového dokladu jako variabilní symbol.
6.4 Uživatel je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání služby třetími osobami. V případě neoprávněného užívání služby třetími osobami je uživatel povinen uhradit vyúčtované částky, které jsou účtovány až do doby, než poskytovatel omezí aktivní užívání služby na základě písemného oznámení uživatele o zneužití služby. Poskytovatel omezí aktivní užívání služby co nejdříve, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od doby převzetí tohoto oznámení.
6.5 Uživatel bere na vědomí, že pro stanovení výše částek účtovaných za provoz za poskytované služby jsou rozhodující údaje naměřené a vykázané příslušným zařízením poskytovatele, pokud poskytovatel nezjistí závadu ovlivňující vykázané údaje.
6.6 Poskytovatel má právo vymáhat nezaplacené úhrady s tím, že dlužné částky se zvyšují o náklady s tímto vymáháním spojené. Neuhradí-li uživatel vyúčtované ceny do data splatnosti příslušného vyúčtování (faktury), je tento uživatel v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby nebo v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle smlouvy. Ocitne-li se uživatel v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby, nebo je-li v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je uživatel povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti vyúčtování, obsahujícího takový úrok z prodlení.
6.7 Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody z titulu prodlení uživatele s platbou dlužných částek není zaplacením úroku z prodlení dotčeno.
6.8 Poskytovatel provádí vyúčtování tímto způsobem:
6.8.1 jednorázové ceny (např. ceny jednorázových služeb nebo ceny licencí) jsou účtovány po převzetí příslušného plnění uživatelem v prvním následném vyúčtování;
6.8.2 pravidelné ceny za úplné zúčtovací období jsou účtovány předem k prvnímu dni zúčtovacího období; zúčtovacím obdobím je jeden (1) měsíc, jedno (1) čtvrtletí nebo jeden (1) rok, poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit zúčtovací období k jednotlivým službám ve Smlouvě, Specifikaci služeb nebo Ceníku.
6.8.3 pravidelné ceny nebo minimální ceny za provoz za neúplné zúčtovací období jsou vypočteny jako: cena za jeden den zúčtovacího období násobená délkou neúplného zúčtovacího období v celých dnech. Cena za jeden den zúčtovacího období se vypočte jako poměrná část příslušné výše dohodnuté pravidelné ceny, popř. minimální ceny za provoz takto:
a) 1/30 v případě, že je zúčtovacím obdobím jeden měsíc,
b) 1/90 v případě, že je zúčtovacím obdobím jedno čtvrtletí,
c) 1/360 v případě, že je zúčtovacím obdobím jeden rok.
6.9 Pravidelné ceny za poskytování internetových služeb se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz internetových služeb, se začínají účtovat bezprostředně po zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pravidelné ceny za poskytování ostatních veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pokud dojde k ukončení poskytování některé služby, pak se pravidelné ceny, ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz přestávají účtovat počínaje dnem ukončení poskytování příslušné služby.

7. Hlášení závad a termíny jejich odstranění
7.1 Zjistí-li uživatel vadu služby, ohlásí tuto skutečnost na lince kontaktního centra poskytovatele nebo pošle písemné oznámení na kontaktní centrum poskytovatele (nahlášení poruchy nebo závady).
7.2 Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své straně zpravidla do dvaceti čtyř (24) hodin od nahlášení takové poruchy nebo závady uživatelem.

8. Reklamace a kompenzace
8.1 Uživatel je oprávněn reklamovat poskytovanou službu a výši účtované ceny. Reklamaci na vyúčtování ceny je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení vadného vyúčtování. Reklamaci na poskytovanou službu je uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne vadného poskytnutí služby. Reklamace musí mít písemnou formu. Reklamaci lze podat též faxem nebo v elektronické podobě.
8.2Podání reklamace na výši vyúčtované ceny nemá odkladný účinek a uživatel je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtování.

9. Omezení poskytování služby
9.1 Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z následujících závažných důvodů:
9.1.1 provádění údržby nebo opravy;
9.1.2 stanovených v příslušných právních předpisech;
9.1.3 okolností vylučujících odpovědnost ze zákona;
9.1.4 písemného oznámení uživatele o zneužití služby dle 6.4.
9.2 Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užívání služby, pokud je uživatel v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté služby a/nebo neplní další smluvní podmínky a nezjednal nápravu ani v náhradním termínu plnění, který mu byl poskytovatelem stanoven v prokazatelně dodaném upozornění. Jestliže uživatel neplní smluvní podmínky opakovaně, má poskytovatel právo vypovědět smlouvu dle 12.4.1.
9.3 Bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby dle předchozích bodů, poskytovatel provoz služby obnoví.
9.4 Nárok poskytovatele na úhradu cen za služby ze strany uživatele není dotčen omezením poskytování služeb podle 9.2.

10. Ochrana osobních dat o uživatelích a důvěrnost informací
10.1 Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem řádného plnění smlouvy. S osobními údaji dle tohoto zákona uživatelů mají oprávnění nakládat výhradně zaměstnanci poskytovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje a/nebo používají provozní údaje na základě smlouvy s poskytovatelem. Tyto jiné osoby jsou při zpracování jakýchkoliv údajů o uživateli zavázány poskytovatelem k dodržování povinnosti vyplývající z této smlouvy i příslušných právních předpisů.
10.2 Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat údaje o uživateli pro obchodní účely pouze s předchozím písemným souhlasem uživatele, s tou výjimkou, že poskytovatel je oprávněn uvést uživatele ve svém referenčním listu a zpracovávat data související s poskytováním služby, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
10.3 Smluvní strany považují za obchodní tajemství (dle § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění) a za informace důvěrné (dle § 271 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění) veškeré individuální smluvní podmínky sjednané mezi uživatelem a poskytovatelem, veškeré informace týkající se plnění smlouvy, jakož i veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí ještě tři (3) roky po zániku smlouvy.
10.4 Za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v předchozím bodu 10.3 se nepovažuje takové sdělení třetí osobě, které má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:
– údaj je veřejně známý nebo veřejně dostupný ještě před sdělením třetí straně;
– údaj je nutno sdělit třetí straně ze zákonných důvodů;
– údaj je nutno sdělit třetí straně z důvodů ochrany oprávněných zájmů poskytovatele.
10.5 Uživatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel a/nebo a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s poskytovatelem, jsou za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a tímto článkem oprávněni zpracovávat osobní údaje uživatele za účelem využívání takových osobních údajů při své podnikatelské činnosti, a to po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí tří (3) let od ukončení smlouvy. Uživatel je kdykoliv oprávněn takový souhlas odvolat písemným oznámením na adresu poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy). Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uvedeného zákona.
10.6 Uživatel výslovně souhlasí s tím, že jeho telefonní hovor s operátorem kontaktního centra může být poskytovatelem monitorován a zaznamenán, a to výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů poskytovatele.
10.7 Součástí služeb je i občasné zasílání informačních e-mailů o dalších nabídkách ze strany poskytovatele na adresu uživatele nebo jeho kontaktní osoby. Tyto informační e-maily mohou mít charakter obchodního sdělení podle z. č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti v platném znění. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se smlouvy, včetně jejích příloh.

11. Změna smlouvy
11.1 Smlouvu lze měnit pouze těmito způsoby:
11.1.1 přidáním nové přílohy Specifikace služby, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
11.1.2 nahrazením Specifikace služby novou Specifikací služby (změnová Specifikace služby), podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
11.1.3 písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
11.1.4 nabytím účinnosti nových Všeobecných podmínek, Specifikací služby nebo Ceníku.

12. Trvání a zánik smlouvy
12.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Minimální doba užívání služby je určena v Ceníku, není-li v příslušné Specifikaci služby, smlouvě nebo dodatku smlouvy stanoveno jinak. Minimální doba užívání služeb je stanovena na 3 měsíce, není-li v příslušném Ceníku, Specifikaci služby, smlouvě nebo dodatku smlouvy stanoveno jinak. Takto stanovené minimální doby užívání služeb se počítají ode dne zřízení smlouvy, popř. ode dne provedení změny služby dle změnové Specifikace služby.
12.2 Uživatel může písemně vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu:
12.2.1 do sedmi (7) dní od oznámení změn Všeobecných podmínek, Specifikace služby nebo Ceníku jestliže poskytovatel těmito změnami podstatným způsobem zhoršil smluvní podmínky pro uživatele; smlouva nebo jednotlivá služba je v takovém případě ukončena dnem pozbytí platnosti původního dokumentu platného pro smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, kterého se příslušná změna v neprospěch uživatele týká; v případě, že uživatel nedoručí poskytovateli do 7 dnů od oznámení příslušných změn Všeobecných podmínek, Specifikace služby nebo Ceníku výpověď v souladu s tímto bodem, považuje se toto za souhlas uživatele s novým zněním uvedených dokumentů a tato smlouva a příslušné služby zůstávají nadále v platnosti.
12.2.2 s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi poskytovateli, při podstatném porušení smluvních závazků poskytovatelem v následujících případech:
a) poskytovatel opakovaně, a to ani po písemném upozornění ze strany uživatele nezřídil požadovanou službu do deseti (10) kalednářních dnů po uplynutí lhůty uvedené pro provedení změny dané služby ve smlouvě, Specifikaci služby, nebo v Ceníku služby.
b)poskytovatel opakovaně, a to ani po písemném upozornění ze strany uživatele, neprovedl písemně dohodnutou změnu služby do deseti (10) kalendářních dnů po uplynutí lhůty uvedené pro provedení změny dané služby ve smlouvě, Specifikaci služby nebo Ceníku služby;
c)poskytovatel opakovaně zavinil škodu na hmotném majetku účastníka
12.2.3 z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi poskytovateli. Podá-li uživatel výpověď dle tohoto bodu tak, že výpovědní lhůta skončí dříve, než je stanovená minimální doba užívání služby dle 12.1, má poskytovatel právo vyúčtovat uživateli za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby jednorázovou částku (storno) ve výši ušlých plateb. Výše ušlých plateb se stanoví takto: 100 % součtu pravidelných měsíčních cen a minimálních cen za provoz služby. Pokud je pravidelná měsíční cena a/nebo minimální cena za provoz účtována v nulové výši nebo není účtována vůbec, použije se pro stanovení výše jednorázového storna dle tohoto bodu pravidelná měsíční cena a/nebo minimální cena za provoz stanovený Ceníkem služby. Nelze-li výši storna stanovit podle žádného z předchozích ustanovení, platí, že poskytovatel je oprávněn uživateli vyúčtovat náklady, které mu s předčasným ukončením smlouvy vzniknou.
12.3 Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost uživatele uhradit poskytovateli veškeré dlužné částky, ani oboustranná odpovědnost za příslušnou škodu.
12.4 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi uživateli v případě:
12.4.1 opakovaného a/nebo vážného neplnění smluvních podmínek ze strany uživatele;
12.4.2 existence důvodného podezření, že uživatel zneužívá službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména následujícím způsobem:
a) uživatel úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje;
b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, šíření počítačových virů, porušování vlastnických a autorských práv;
c) uživatel narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup;
d) uživatel neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítí;
e) uživatel porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě;
f) uživatel rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušuje zásady občanského soužití;
12.4.3 V případech výpovědí dle 12.4.1 a 12.4.2 má poskytovatel právo účtovat uživateli a uživatel je povinen uhradit poskytovateli storno, jehož režim a výše jsou upraveny v 12.2.3
12.5 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce jednoho (1) měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi uživateli.
12.6 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo jednotlivé služby s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení účastníkovi v případě:
12.6.1 že při průzkumu realizovatelnosti zřízení (provedení změny) služby nebo při samotném zřízení (provedení změny) služby zjistí, že příslušnou službu nelze zřídit nebo provést její změnu z technických důvodů;
12.6.2 že při zřízení služby, provádění změny služby nebo při odstraňování poruch uživatel neposkytuje dostatečnou součinnost poskytovateli v souladu se smlouvou;
12.6.3 v případě odstoupení od Smlouvy nebo jednotlivé služby dle 12.6.2 má poskytovatel právo účtovat uživateli storno, jehož režim a výše jsou upraveny v 12.2.3.
12.7 Je-li uživatel fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a je-li smlouva nebo jednotlivá služba uzavírána poskytovatelem mimo prostory obvyklé k jejich podnikání, je uživatel oprávněn písemně odstoupit od smlouvy nebo jednotlivé služby do sedmi (7) dní ode dne jejího uzavření bez ohledu na skutečnost, zda-li byla služba zřízena nebo nikoliv, případně do jednoho (1) měsíce ode dne jejího uzavření, pokud nebyla ještě služba zřízena. Právo odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé služby dle předchozí věty uživateli nenáleží v případě, kdy si uživatel výslovně sjednal návštěvu autorizovaného partnera nebo poskytovatele za účelem uzavření smlouvy nebo jednotlivé služby. Oznámení o odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé služby dle tohoto bodu je uživatel povinen doručit ve lhůtách zde uvedených na adresu poskytovatele.
12.8 Smlouva nebo jednotlivá služba může být ukončena také dohodou smluvních stran.
12.9 Smlouva bude ukončena okamžikem ukončení poskytování poslední jednotlivé služby.
12.10 Poskytovatel nebo uživatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana přestane být subjektem plně způsobilým k právním úkonům, její oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu smlouvy pozbude platnosti, na její majetek bude prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu bude zamítnut z důvodu nedostatku majetku, nebo bude zahájeno vyrovnávací řízení, nebo vstoupí do likvidace, nebo bude na uživatele uvalena nucená správa.
12.11 Při ukončení smlouvy nebo jednotlivé služby výpovědí, podanou uživatelem před zřízením služby nebo provedením změny služby, je uživatel povinen nahradit poskytovateli vynaložené výdaje, připadající na již provedené práce a jejich přípravu. Uvedené v předchozí větě platí i v případě výpovědi smlouvy nebo jednotlivé služby poskytovatelem dle 12.4 nebo odstoupení poskytovatele dle 12.6.2.
12.13 Při ukončení smlouvy je uživatel povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného prodlení vše, co je vlastnictvím poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů po jejím ukončení.

13. Doručování a náležitosti výpovědi nebo oznámení o odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé služby
13.1 Poskytovatel doručí písemnosti na adresu uživatele, naposledy oznámenou poskytovateli poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla uživatelem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení.
13.2 Doručuje-li se prostřednictvím veřejné komunikační sítě, považuje se písemnost za doručenou okamžikem potvrzení odeslání na elektronickou adresu uživatele (e-mail) nebo potvrzení o bezporuchovém přenosu dat (fax).
13.3 Odepře-li uživatel písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
13.4 Výpověď smlouvy nebo jednotlivé služby ze strany uživatele musí být učiněna písemnou formou, musí být podepsaná uživatelem nebo oprávněným zástupcem uživatele a musí obsahovat takové údaje, aby z ní bylo zřejmé, kdo výpověď podává a čeho se výpověď týká (takovými údaji mohou být zejména: obchodní firma nebo jméno a příjmení uživatele, sídlo nebo trvalé bydliště (pobyt) uživatele, IČ, rodné číslo nebo datum narození uživatele, číslo ukončované smlouvy nebo jednotlivé služby), jinak je taková výpověď neplatná. Uvedené v předchozí větě platí i pro oznámení o odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé služby ze strany uživatele.

14. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
14.1 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku uživatele, vzniklou prokazatelně zaviněním poskytovatele, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona. Tuto škodu je poskytovatel povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši třínásobku ceny měsíčního vyúčtování služeb nebo do výše třínásobku ceny licence k Softwarovému produktu nebo do výše odměny za tvorbu software na zakázku.
14.2 Příslušnou částku dle předchozího bodu 14.1 použije poskytovatel nejprve k vyrovnání splatných pohledávek za uživatelem. Pokud takové pohledávky neexistují, nebo pokud k vyrovnání určené náhrady za škodu uvedená částka nepostačuje, poskytne poskytovatel uživateli bezplatně službu ve výši příslušné částky (eventuálně sníženou o výši pohledávek). Pouze v případě, že bude náhrada škody poskytnuta po skončení platnosti smlouvy, bude tato náhrada vyplacena v penězích.
14.3 V případě neposkytnutí služby podle smlouvy je odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a přiměřeně snížit cenu, resp. vrátit neoprávněně účtované a inkasované částky (nebo rozdíl mezi neoprávněně vyúčtovanou cenou a skutečnou cenou za poskytnutou službu). Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat uživatelům služby, náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.
14.4 Uživatel odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku poskytovatele, vzniklou prokazatelně zaviněním uživatele, nebo za skutečnou škodu na hmotném majetku poskytovatele, způsobenou třetí osobou, které uživatel umožnil tuto škodu způsobit, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona. Tuto škodu je uživatel povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši třínásobku měsíčního vyúčtování. Pokud by však ke škodě dle tohoto bodu došlo úmyslným jednáním uživatele, je uživatel povinen uhradit takovou škodu v prokázané skutečné výši.
14.5 Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli, pokud přes předchozí upozornění poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.
14.6 Uživatel je odpovědný poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou třetí osobou, které úmyslně nebo z nedbalosti umožnil užívání služby, pokud třetí osoba přes předchozí upozornění uživatele poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.
14.7 V případě každého jednotlivého porušení licenčních podmínek nebo autorského zákona způsobem uvedeným v odst. 17.10 je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši třínásobku ceny licence bez DPH (tj. ceny za nákup Software bez služeb). Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
14.8 Jakmile uživatel uzná nebo poskytovatel prokáže škodu dle 14.4, 14.5, 14.6 nebo 14.7, zaplatí uživatel náhradu škody v plné výši do třiceti (30) kalendářních dnů bankovním převodem na účet poskytovatele.

15. Provozní a záruční podmínky registrace internetových domén
15.1 Pokud uživatel využívá samostatnou doménu druhé úrovně, je si vědom toho, že vedení domény je placenou službou třetí strany (tzv. Registrátora). Poskytovatel hradí poplatky registrátorovi za Uživatele a účtuje je Uživateli.
15.2 Uživatel souhlasí s tím, že provádění registrace podle této smlouvy bude v přiměřených mezích probíhat v souladu s „Pravidly registrace doménových jmen v rámci domény nejvyšší úrovně.cz“ nebo v souladu s pravidly pro registraci domén v rámci domény jiné nejvyšší úrovně (TLD).
15.3 Poskytovatel neodpovídá uživateli za škodu, která mu vznikne v důsledku skutečnosti, že bylo ve stejném nebo podobném časovém okamžiku učiněno více žádostí na registraci stejné nebo podobně znějící domény u různých registrátorů a některý z registrátorů provedl registraci pro jinou osobu dříve než poskytovatel podle této smlouvy pro uživatele. Stejně tak poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne uživateli v době dočasné registrace jeho domény u jiného oprávněného registrátora, ani za škodu, která vznikne v době registrace domény uživatele u poskytovatele podle této smlouvy ovšem v souvislosti se skutečností, že byla doména předtím dočasně registrována u jiného oprávněného registrátora.
15.4 Za funkčnost záznamu v DNS ručí poskytovatel pouze v případě, že je u příslušné domény jejím technickým správcem a doména je vedena v DNS poskytovatele.

16. Výrobní a záruční podmínky tvorby Stránek a tvorby Software
16.1 Uživatel má před uvedením Stránek nebo Software do provozu nárok na testovací provoz obvykle zveřejněním na dohodnuté testovací adrese za účelem zjištění shody se Specifikací služby.
16.2 Poskytovatel i uživatel usilují o to, aby po zahájení testovacího provozu byly stránky uvedeny do plného provozu do termínu uvedeném ve Specifikaci služby. Po této lhůtě již uživatel nemůže v rámci vystavené objednávky nebo uzavřených smluv nárokovat doplnění prací, pokud k nim dříve neposkytl úplné podklady nebo zadání, byť by byly obsaženy ve Specifikaci služby. Při případném prodlouženém testovacím provozu zapříčiněném prodlevou Uživatele činí účelně vynaložené náklady spojené s prodlením termínu minimálně výši dvojnásobného paušálu za provoz Stránek nebo Software dle „Ceníku“ za každý započatý měsíc.
16.3 Požadavky uživatele přesahující vystavené objednávky nebo uzavřené smlouvy musí být upraveny další objednávkou nebo smluvně.
16.4 Uživatel bere na vědomí, že výtvarné a technické řešení Stránek a Software je autorským dílem podléhajícím autorským zákonům. Poskytovatel může Stránky používat jako referenci ve svých firemních materiálech.
16.5 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Stránek a dat uložených v Software.

17. Podmínky pro Posytování licencí k Softwarovým produktům
17.1 Softwarový produkt obsahuje dokumentaci a elektronický přístupový kód (tzv. login), pomocí kterého uživatel vstupuje do editačních a správních modulů
17.2 Vstupem do editačních a správních modulu souhlasí uživatel s podmínkami smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Pokud uživatel s těmito Všeobecnými podmínkami nesouhlasí, nemůže mu poskytovatel udělit licenci na Softwarový produkt. V tomto případě není uživatel oprávněn používat Softwarový produkt a je povinen si bezodkladně vyžádat informace týkající se náhrady zaplacené částky.
17.3 Uživatel bere na vědomí, že Softwarový produkt je autorským dílem a je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony.
17.4 Na základě těchto všeobecných podmínek je uživateli uděleno právo užívat Softwarový produkt v rozsahu uvedeném ve smlouvě nebo ve Specifikaci služby.
17.5 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, může uživatel používat a spouštět Softwarový produkt na straně serveru provozovaném poskytovatelem.
17.6 Klientská část Softwarového produktu může být spuštěna, zobrazena, sdílena nebo jinak používána současně na/nebo z různých počítačů připojených k internetu.
17.7 Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu, použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když byl získán při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Softwarového produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu podobného Softwarového produktu ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Poskytovatele. O těchto znalostech jste uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.
17.8 Uživatel zodpovídá za veškerý jím vytvořený a vystavený obsah na internetu (tzn. i za materiály, jež zasahují do práv třetích osobú, který byl vytvořen prostřednictvím Sotware produktu.
17.9 Veškerá vlastnícká práva a práva na duševní vlastnictví týkající se Softwarového produktu (včetně, ale bez omezení na jakákoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové záznamy, zvukové záznamy a texty, jež jsou součástí Softwarového produktku), doprovodné tištěné materiály, jsou majetekem Poskytovatele
17.10 Licenční smlouva a tím i právo Uživatele jakkoli dále užívat Software zaniká okamžikem, kdy Uživatel:
a) neoprávněně pořídí rozmnoženinu Software v jakékoli formě, trvalou nebo dočasnou,
b) provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu Software,
c) umožní užití Software další osobě, včetně pronájmu a půjčování,
d) poruší § 66 autorského zákona jiným způsobem,
e) neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je Software založen nebo které obsahuje, nebo je sdělí jiné osobě.

18. Společná a závěrečná ustanovení
18.1 Smluvní vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
18.2 Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem nebo elektronickou poštou. Podpisy uživatele a poskytovatele mohou být nahrazeny mechanickým vyjádřením v síti Internet, neboť je to s ohledem na charakter služby či ostatních služeb obvyklé.
18.3 V případě rozporu ustanovení jednotlivých částí smlouvy a níže uvedených dokumentů mají postupně přednost ustanovení tam uvedená podle tohoto pořadí:
18.3.1 Číslované dodatky ke smlouvě v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu;
18.3.2 Specifikace služby (součástí smlouvy)
18.3.3 Smlouva o poskytování služeb;
18.3.4 Ceník služeb;
18.3.5 Všeobecné podmínky poskytování služeb (součástí smlouvy).
18.4 Neplatnost některého z ustanovení smlouvy, daná změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů nebo rozhodnutím smluvních stran, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě potřeby nahradí neplatné ustanovení platným bez zbytečného prodlení.
18.5 Podpisem smlouvy uživatel potvrzuje, že se s jednotlivými částmi smlouvy a dokumenty uvedenými v bodě 15.3 seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
18.6 Český text Všeobecných podmínek je závazný.
18.7 Všeobecné podmínky, jsou k dispozici na všech kontaktních místech poskytovatele a na internetových stránkách www.cebin.cz.
18.8 Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2006.